Synergo ESG

De CSRD is het resultaat van de Europese Green Deal naar aanleiding van de Parijs akkoorden en het bijbehorende actieplan ‘Financing Sustainable Growth’. Deze initiatieven hebben als doel de EU om te vormen tot een moderne, competitieve economie die welzijn en stabiliteit bevordert, banen creëert, groei stimuleert en investeringen aantrekt. Het ultieme streven van de EU is om in 2050 het eerste economische blok ter wereld te zijn dat netto geen broeikasgassen meer uitstoot.

The European Sustainability Reporting Standards

CSRD Framework

Corporate Sustainability Reporting Directive

De EU hecht steeds meer belang aan het rapporteren van niet-financiële informatie, en streeft ernaar om dezelfde kwaliteitsnormen te hanteren als voor traditionele financiële verslaglegging. Dit is het hoofddoel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een nieuwe EU-richtlijn die vanaf het boekjaar 2024 van kracht wordt voor de grootste beursgenoteerde bedrijven. De nieuwe regels worden niet alleen snel geïmplementeerd, maar stellen ook uitgebreide en specifieke eisen. Het voldoen aan de CSRD zal een aanzienlijke inspanning vergen van de meeste bedrijven.

Het hart van de CSRD wordt gevormd door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS’en). Daarvan is inmiddels de eerste set beschikbaar, bestaande uit twaalf concept-standaarden.

Kernpunten

N

ESG

De CSRD omvat diverse aspecten van duurzaamheid en vereist toelichting op een breed scala aan milieu-, sociale en governance (ESG) aspecten.

N

Wet heeft grote reikwijdte

De CSRD zal eerst van kracht worden voor grote beursgenoteerde bedrijven in heel Europa vanaf boekjaar 2024, en later ook van toepassing zijn op veel bedrijven die momenteel niet onder de NFRD vallen.

N

Verwacht een grote inspanningsverplichting

De EU-richtlijn vraagt van bedrijven om enorme hoeveelheden data en informatie te verzamelen, te verwerken en te publiceren; daarvoor zullen nieuwe systemen, processen en een governance-structuur ingericht moeten worden.

N

Limitted Assurance door een accountant

De CSRD bepaalt dat een externe accountant assurance moet geven bij de duurzaamheidsrapportage, aanvankelijk met beperkte, later met een redelijke mate van zekerheid.

Advies op maat? Neem contact op.

ESG in vogelvlucht

Voor wie geldt de CSRD?
Wanneer moet je klaar zijn?
Wat moet gerapporteerd worden?
Hoe moet gerapporteerd worden?

Voor wie geldt de CSRD?

Onder de CSRD gaan alle beursgenoteerde bedrijven vallen en niet beursgenoteerde grote bedrijven die aan twee van de volgende criteria voldoen:

  • de omzet is hoger dan €40 miljoen per jaar
  • een balanstotaal van meer dan €20 miljoen
  • meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

Volgens schattingen moeten uiteindelijk meer dan duizend Nederlandse bedrijven voldoen aan de eisen van de CSRD. Dit omvat ook dochterondernemingen van bedrijven buiten de EU. Er wordt een specifiek rapportagekader opgesteld voor bedrijven buiten de EU die een (geconsolideerde) omzet van meer dan €150 miljoen in de EU genereren.

Wanneer moet je klaar zijn?

De richtlijn wordt voor verschillende categorieën ondernemingen gefaseerd ingevoerd. De verplichting om volgens de nieuwe standaarden te rapporteren geldt voor:

  • bedrijven die al vallen onder de NFRD vanaf boekjaar 2024
  • grote bedrijven (zie criteria hierboven) vanaf boekjaar 2025
  • beursgenoteerde mkb-bedrijven vanaf boekjaar 2026
  • Niet-EU bedrijven (zie criteria hierboven) vanaf boekjaar 2028

Wat moet gerapporteerd worden?

Volgens de CSRD moeten bedrijven hun duurzaamheidsstrategie openbaar maken, inclusief de daaraan gekoppelde doelstellingen, het beleid en de acties die zijn gepland om die doelstellingen te bereiken, evenals de methoden voor het monitoren en rapporteren van de voortgang. 

Alles begint met de standaard en een dubbele materialiteitsanalyse die uiteindelijk een lijst geeft van de belangrijkste duurzaamheidscriteria die op het bedrijf van toepassing zijn. Dit kan voor ieder bedrijf anders zijn, zelfs als het bedrijf in dezelfde branch werkzaam is.

Hoe moet gerapporteerd worden?

Het duurzaamheidsverslag wordt een verplicht en essentieel element van het jaarverslag, in overeenstemming met een reeks nieuwe rapportagestandaarden, de ESRS’s. Bedrijven moeten deze informatie aanbieden in een specifiek voorgeschreven structuur, met tags, in een elektronisch format (xbrl), en vergezeld van een assurance-verklaring van een externe accountant. Deze vereisten zijn ontworpen om de kwaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en vergelijkbaarheid van ESG-informatie te verbeteren en deze op hetzelfde niveau te plaatsen als financiële informatie.

ESG Aanpak

Een proces in vijf stappen

Het implementeren van ESG

Het implementeren van ESG binnen een organisatie is een uitgebreid proces dat een lange tijd in beslag kan nemen. Het is een proces dat ook breed gedragen moet worden en niet kan slagen zonder de ondersteuning van hoogste management.

ESG heeft raakvlakken met vele afdelingen. Vaak komt de verantwoordelijkheid bij de financiële afdeling terecht. Maar ook afdelingen zoals IT, fiscaal, sales, operations en vele andere rollen zijn belangrijk in het proces.

Om het proces te helpen hebben wij een stappenplan opgesteld. Dit helpt om structuur aan te brengen en te zorgen dat er niets over het hoofd gezien wordt.  Zie de vijf stappen. Elke stap bestaat uit een aantal substappen die genomen moeten worden.

ESG Initiatie

Om een ESG aanpak goed te beginnen, is een goede initiatie belangrijk. Tijdens deze stap worden de ambities bepaald en wordt de governance vastgesteld. Het is ook heel belangrijk om steun te hebben van het hoogste management.

Dubbele materialiteitsanalyse

Deze analyse begint met het in kaart brengen van de hele waarde keten waarin de organisatie opereert. Binnen alle onderdelen van de keten worden de ESG topics geanalyseerd waarna samen met de stakeholders wordt bepaald welke materieel zijn op impact en financieel.

Voorbereiden implementatie

In deze stap wordt het sustainability framework uitgewerkt en worden de KPI's definitief vastgesteld. Daarna is het tijd om de dataset te bepalen die nodig is voor rapportage en alle policies op te stellen die nog ontbreken. Het is ook heel belangrijk om goed met de controlerend accountant af te stemmen.

Data verzamelen en rapportage inrichten

Deze stap bestaat uit data verzamelen, de kwaliteit van de data bepalen en systeem in te richten dat zorgt voor continuïteit.

Rapporteer

De laatste stap is het resultaat van al het harde werk. De rapportage brengt de KPI's in beeld en mooi verslag zorgt voor transparantie naar alle stakeholders. Het is belangrijk dat de rapportage periodiek geüpdatet wordt.

Dubbele materialiteit

Volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het voor rapporterende organisaties verplicht om een “dubbele materialiteitsbeoordeling” uit te voeren. Het woord “dubbel” benadrukt het tweevoudige perspectief dat bedrijven moeten hanteren bij het rapporteren over duurzaamheidskwesties.

Aan de ene kant hebben bedrijven invloed op de samenleving en het milieu (het inside-out perspectief), bijvoorbeeld door mogelijke milieuschade of schendingen van mensenrechten. Aan de andere kant kunnen duurzaamheidsgerelateerde trends en gebeurtenissen ook nieuwe risico’s en kansen voor bedrijven creëren (het outside-in perspectief). Dit kunnen zaken zijn als reputatierisico’s in verband met corruptie, de invoering van nieuwe CO2-belastingen, of kansen die voortkomen uit het ontwikkelen van nieuwe circulaire en duurzame producten.

Wil je met ESG aan de slag?

Schrijf u in voor onze
nieuwsbrief

* indicates required